Sayfa Başı

  Vergi mahkemesine Dava açılmasıyla İlgili soru ve Cevaplar

1. Vergi Mahkemesi dava açma dilekçesinde bulunması gereken unsurlar ve şekle ait eksikliklerin bulunması halinde ne yapılmaktadır?

2. Dava dilekçesinde 3. ve 5. maddeye göre bulunması gereken unsurlar nelerdir?

3. Dava açıldıktan sonra adres değişmişse yeni adres mahkemeye bildirilmezse sonucu ne olur?

4. Dava dilekçesi imzalanmazsa ya da yetkisiz kişilerce imzalanmış olması durumunda sonucu ne olur?

 

5. Dava dilekçesinin posta ile gönderilmesi mümkünmüdür?

6. Hangi uyuşmazlıklar için hangi sürede nereye dava edilmektedir?
7. Örnek Dava dilekçesi nasıl olmalıdır?

 

 

 1. Vergi Mahkemesi dava açma dilekçesinde bulunması gereken unsurlar ve şekle ait eksikliklerin bulunması halinde ne yapılmaktadır?

Vergi mahkemelerinde  davalar genelde  dosya üzerinde görülmektedir. Duruşma istisnai bir durumdur. Dava dosya üzerinde görüleceğinden dilekçe ve ekleri tam olması gerekmektedir. Bununun için dava dilekçesi daha verildiği andan itibaren  2577 sayılı idare yargılama usulü kanunun 14. maddesi uyarınca aynı kanunun 3. ve 5. maddede sayılan unsurların, açılan dava dilekçesinde bulunup bulunmadığı, davanının esasına geçmeden bakılmakta, herhangi bir eksiklik bulunması halinde 30 gün içinde dilekçedeki eksiklerin tamamlanması istenmektedir. İkinci dilekçede de aynı eksiklikler bulunması halinde dava reddedilmektedir. Eksiklerin tamamlanması için yenilenen dava dilekçesinde yeniden harç istenmemektedir.

ÜST
 2. Dava dilekçesin de 3. ve 5. maddeye göre bulunması gereken unsurlar nelerdir?

3. maddeye göre dava dilekçesinde;

·    Vergi mahkemesine dava dilekçesi, Vergi Mahkemesi Başkanına hitaben açılmalıdır.

Örneğin Vergi mahkemesine açılması gereken dava asliye mahkemesinde açılmışsa bu dava ya asliye mahkemesinden reddedilecektir. Ya da asliye mahkemesi vergi mahkemesine gönderecektir. Ancak vergi mahkemeleri de kendilerine hitaben açılmış dava bulunmadığından davayı reddedebilmektedirler. Reddin tebliğinden itibaren 30 günlük süre içinde yeniden  vergi mahkemelerine dava açılabilecektir. İstanbul Ankara gibi yerlerde birden fazla vergi mahkemesi bulunduğundan kaçıncı mahkeme olduğunun ilk dilekçede bildirilmesi gerekmemektedir. Ancak daha sonraki cevap dilekçelerinde kaçını mahkeme olduğu dosya veya esas numaralarının da bildirilmesi gerekmektedir.

·    Tarafların ve  varsa avukatın ad, soyad, unvanları ve adresleri yazılı olması gerekir. Mükellef davayı kendi açmıyorsa vekilin mutlaka avukat olması gerekir. Avukat olmayan vekil dava açamaz. Uygulamada mükellef davayı kendi açmak istediğinde vergi konularında uzman kişilere dava dilekçeleri hazırlatılmakta hazırlanan bu dilekçeler mükellefçe imzalanarak dava açılmaktadır.

·    Davanın konusu ve sebepleri ve dayanağı yazılmalıdır.

·    Davaya konu olan vergi dairesinin yazısı ya da ihbarnamelerin tebliğ tarihleri yazılmalıdır. Tebliğ tarihi  davanın süresinde açılıp açılmadığının tespiti bakımından önemlidir.

·    Dava konusu vergi ve cezanın ne'vi yılı ve miktarı, ve Mükellefin hesap numarası yazılmalıdır.

·    Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri  dilekçeye eklemesi gerekir. Dilekçe ve ekleri karşı taraftan bir fazla olması gerekir. Karşı taraf genelde vergi dairesi olduğundan dolayı vergi davalarında dilekçe 3 örnek olarak düzenlenmeli, 2 örneği mahkemeye sunulmalı, 1 örneği mükellefin dosyasında kalmalıdır.

·    5. madde de her idari işlem için ayrı dava açılması öngörülmüştür. Ancak aralarında maddi ve hukuki sebep sonuç ilişkisi olan işlemler için tek dilekçe ile dava açılabilmektedir. Bu düzenlemeye göre kurumlar vergisi veya gelir vergisi ve bunlara ait vergi ziyaı cezası için bir dilekçe ile, KDV ve buna ait vergi ziyaı cezası için ayrı bir dilekçe ile, özel usulsüzlük cezası için yine ayrı bir dilekçe ile dava açılması gerekecektir.

ÜST
 3. Dava açıldıktan sonra davacının adresinin  değişmesi halinde yeni adres mahkemeye bildirilmezse sonucu ne olur?

Bilindiği üzere  dava dilekçeleri tebligat kanuna tabidir. Buna göre dava dilekçesinde belirtilen adrese tebligat yapılamazsa dava 2577 sayılı İdari yargılama usulü kanunun 26/3. maddesi gereği dosya işlemden kaldırılmaktadır. Dava açılmamış sayılmaktadır. Bu nedenle dava dilekçesine ilk dilekçede olsun daha sonra adres değişikliğinde olsun mahkemenin yapacağı yazışmaların muhatabına imza karşılığı tebliğ edileceğinden adresin açık olarak yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Yoksa dosya bu nedenle işlemden kaldırılabilmektedir. Bundan dolayı posta kutusu veya muhatabın bulunamadığı adresin bildirilmesi durumunda  tebligat yapılamayacağından bu şekilde adres bildirilmemesi gerekir. Bununla birlikte aynı dilekçeyle birden fazla kişi dava açması durumunda dava dilekçesinde davacılardan birine tebligat yapılabileceği belirtilerek sadece birinin  adresinin yazılabilmesi mümkündür.

ÜST
 4. Dava dilekçesinin imzalanması unutulursa ya da yetkisiz kişilerce imzalanması durumunda ne olur?

2577 sayılı idari yargılama usulü kanunun 3. maddesinde, Vergi mahkemelerine davalar imzalı dilekçelerle açılacağı hükme bağlanmıştır. Bu yüzden dilekçeler mutlaka imzalı olması gerekir. Bilindiği üzere vergi mahkemelerine verilen dava dilekçeleri 2 örnek verilmektedir. İmza her iki örneğe ve eklerindeki belgelerinde imzalanması gerekir. Dava ya mükellef  tarafından ya da vekili Avukat tarafından açılmış olması gerekir. Bunlardan herhangi birinin dava dilekçesini imzalaması gerekir. Bunların dışındakilerce imzalanmış ya da hiç imzalanmamış dilekçelerle dava açılamaz.

Davayı tüzel kişi açıyorsa tüzel kişiyi temsile yetkili tarafından kaşenin altı imzalanması gerekir. Ayrıca dilekçeye imza sirküleri de eklenmesi gerekir. Açılan dava, önceki yıllara ait olup, şirketi temsile yetkili değişmişse davanın açıldığı sırada kim yetkili ise onunun dilekçeyi imzalaması gerekmektedir.

Aynı dilekçe ile birden fazla kişi  dava açıyorsa, dava açanların tamamı eksiksiz dava dilekçelerin bütün

 sayfalarını imzalaması gerekir. Bunların eksik olması yüzünden dava usul yönünden reddedilebilmektedir.

ÜST 
 5.Dava dilekçesinin posta ile gönderilmesi mümkün müdür?

Bilindiği üzere dava, harçlarının yatırılıp kayda alındığı tarih itibariyle açılmış sayılmaktadır. Harcı eksik veya yatırılmamış olması durumunda dava açılmış olmamaktadır. Durum böyle olunca ptt ile dava açılması pratikte mümkün değildir.

ÜST
 6.Hangi uyuşmazlıklar için ne sürede nereye dava edilmektedir?

Olaylara göre açılacak dava süreleri ve davanın açılacağı yerler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Davası Açma Süreleri

 

 

DAVA KONUSU

DAVA AÇILACAK MAHKEME

DAVA AÇMA SÜRESİ

DAYANAĞI

VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNE

VERGİ MAHKEMESİ

TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

VERGİ USUL KANUNU 2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK FİŞİNE

VERGİ MAHKEMESİNE

TAHAKKUK TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

ÖDEME EMRİNE

VERGİ MAHKEMESİNE

TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

HACİZ VARAKASINA

VERGİ MAHKEMESİNE

HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

İHTİYATİ TAHAKKUKA

VERGİ MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TAHAKKUKUN BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

İHTİYATİ HACZE

VERGİ MAHKEMESİNE

HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

İŞYERİ KAPAMA KARARINA

İDARE MAHKEMESİNE

YAZININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

 

 

ÜST
 7. Örnek Dava dilekçesi nasıl olmalıdır?

Vergi mahkemesine verilecek dava dilekçesi aşağıdaki gibi olabilir.

 

            İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                  İSTANBUL

 

 

                           

     DAVACI  ............................................................................:                                                    

                         

 

     ADRESİ.............................................................................:                                   

                      

    VERGİ KİMLİK NO..............................................................  :

                          

 

    DAVALI....................................................................: ...Vergi Dairesi Müdürlüğü                                                                          

 

 

    VERGİ /                     (TARİHİ                     :

    CEZA                           (NUMARASI             :

    İHBARNAMESİNİN  (TEBLİĞ TARİHİ               :

 

 

                                          

                                    (NEVİ                                    : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI    

   CEZANIN..............

                                      (MİKTARI                             : 1.180 YTL

    

                                                                                                                     

 VERGİLENDİRME DÖNEMİ                                             : 2005

 

 

 DAVANIN KONUSU                                       :

 

2004 Takvim Yılına ait yıllık  Kurumlar Vergisi Beyannamemizi Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı Vergi Dairesi, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.180 YTL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu  özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.  

OLAY, İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER        :  

 

1)- Kurumumuz 2004 Takvim yılına ait Yıllık kurumlar Vergisi beyannamesini      …/04/2005 Tarih ve …………………..........Numaralı tahakkuk fişine istinaden elden verdik. Ancak; Vergi dairesi söz konusu beyannameyi  Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.180 YTL Özel Usulsüzlük Cezası kesmiştir.   

2)-213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 257/4’ncü maddesi “Bu Kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya....yetkilidir” şeklinde düzenlenmiştir.

                                                                                                                                                                                                                

Maliye Bakanlığı, bu yetkisini 30/09/2004 Tarih ve 25599 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 340 no’lu VUK GT ve 03/03/2005 Tarih ve 25744 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 346 no’lu VUK GT ile kullanmıştır. 346 no’lu VUK GT ile de, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç), Özel İletişim Vergisi Beyannamesi, Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi için elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirmiştir.

346 no’lu VUK GT’nin 3’ncü bölümüne göre; “elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’nci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.”

Tebliğdeki bu hüküm uyarınca; Vergi Dairesi, VUK’nun Mük. 257 maddesine dayanarak, Vergi beyannamemizi elden zamanında vermemiz ve bu beyannamemizi  elektronik ortamda vermediğimiz gerekçesiyle, VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesine göre 1.180 YTL  özel usulsüzlük cezasını kesmiştir.

3)-VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “bilginin” verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı “bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Buna göre, Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “bilgi” olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.

Mükerrer 355. Maddede  elektronik ortamda beyanname verilmemesi nedeniyle  cezai yaptırımın yapılacağına ilişkin düzenleme söz konusu değildir. Yukarıda da arz edildiği gibi “Bilgi “kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır.

 

4)-213 Sayılı VUK’nun 25. Maddesine göre Türk Vergi sisteminde “İradi Beyan” sistemi  benimsenmiştir. Söz konusu madde aşağıdaki düzenlenmiştir.

 

“Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fişi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir.

Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.

Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif cetvelinin ilaniyle yapılır.”

 

 

Vergi Ziyıa’na neden olmamış, yükümlülüğüne yerine getiren  mükellefe şekli şarta uymadığı için ceza kesilmektedir. Şekli şarta uymayanlara ilişkin düzenleme  VUK’nun 352. Maddesinde düzenlenmiştir.

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.

                     

SONUÇ VE İSTEM :

 

Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen 1.180 YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması  kararının   verilmesini ;

 

Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz  ve talep ederiz.                               /    / 2005

                                                                                                                             

                                                                                                                         

          DAVACI 

Ek : -Ceza  İhbarnamesi Fotokopisi

        -İmza sirküleri

 

 

ÜST